codziennie niskie ceny
Wybierz kategorięAsortyment
pl-PL
pl
cart
Koszyk
0 PLN
menu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO aga24.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
IV. REJESTRACJA W SKLEPIE
V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
VI. ZAPŁATA CENY
VII. DOSTAWA

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
IX. USŁUGI NIEODPŁATNE
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA
XI. USŁUGI NIEODPŁATNE
XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI
XIII. ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW
XIV. PRZERWY TECHNICZNE
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

GWARANCJA
REKLAMACJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu Internetowego, a także ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – aGa24 spol, s.r.o. z siedzibą w 73701 Cesky Tesin ul. Nova Tovarni 1940, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: CZ03730689 zarejestrowany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, dział C, Fila 24098, e-mail: trampolinowo@aga24.eu lub reklamacje@aga24.eu, tel. +48 604 631 631, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży towarów lub świadczy usługi w ramach Sklepu Internetowego.

2. Sklep Internetowy – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: aga24.pl

3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie Internetowym na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

6. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie Internetowym na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

7. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

9. Allegro - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.

10. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu Internetowego, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

11. Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.

12. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu Internetowego, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.

14. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu Internetowego pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa.

5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten powoduje zniszczenia oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, Użytkownik nie też powinien ujawniać osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie jakichkolwiek haseł, w tym hasła wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. Zakazane jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

9. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu Internetowego, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu Internetowego (w tym elementów graficznych Sklepu Internetowego oraz układu i kompozycji Sklepu Internetowego – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług, Grupy Allegro lub podmiotów powiązanych z Grupą Allegro). Sprzedawca informuje, iż spółce Grupa Allegro przysługuje prawo do koncepcji Sklepu Internetowego rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 

1. Użytkownicy mają możliwość:

a. korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

b. dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).

2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie wymaganych danych tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i, ewentualnie, adresu na jaki ma zostać wystawiona faktura

b. akceptacji Regulaminu.

3. W celu rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne login i hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie Internetowym, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z chwilą rejestracji, w Sklepie Internetowym tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego w związku z zawieranymi Umowami. Użytkownik ma możliwość dostępu do konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyłączeniem loginu W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie Internetowym.

 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 

1. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Dodanie towaru lub usługi następuje poprzez wybór polecenia „Kup”. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zamówieniem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

 

3. Po ostatecznym skompletowaniu zamówienia towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

a. adresu dostawy,

b. sposobu dostawy,

c. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

4. Użytkownik składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając w Sklepie Internetowym przycisk „Zakup z obowiązkiem zapłaty”.

5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na e-mail podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

7. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, Sprzedawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji lub składania zamówienia adres.

8. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

VI. ZAPŁATA CENY

 

1. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym towarze lub usłudze są cenami brutto (zawierają VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

2. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar lub usługę oraz dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.

3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary lub usługi:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Użytkownika);

c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

d. gotówką przy odbiorze osobistym, tj. płatność w magazynie (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar wydany zostanie w magazynie Sprzedawcy).

4. Użytkownik jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę przed złożeniem zamówieniem o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy.

5. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie o którym mowa w VI ust. 4, Sprzedawca wyznacza Nabywcy dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Nabywcy na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 kodeksu cywilnego.

6. Nabywca dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

VII. DOSTAWA

 

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

3. Sprzedawca współpracuje w zakresie dokonywania dostawy towarów z kurierami oraz z Pocztą Polską.

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar lub usługę będący przedmiotem Umowy bez wad.

5. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie dni potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

6. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany przez Sklep Internetowy liczony jest w dniach od dnia zawarcia Umowy w wypadku wyboru opcji płatności „gotówką za pobraniem”.

7. W dniu wysłania towaru do Nabywcy (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Nabywcy informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę, a także w przypadku podania numeru telefonu komórkowego także wiadomością SMS. Aktualny status zamówienia można sprawdzić w Centrum Klienta w zakładce Kontakt.

8. Nabywca powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Nabywca ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. Nabywca powinien się niezwłocznie skontaktować ze Sprzedawcą.

9. Nabywca ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni robocze, w godzinach otwarcia magazynu wskazanych zakładce „Odbiór osobisty”. Sprzedawca poinformuje Nabywcę o możliwości odbioru drogą mailową.

10. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej paragon obejmujący dostarczane towary lub fakturę VAT, jeśli Nabywca jej zażądał.

11. W przypadku nieobecności Nabywcy pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Nabywca będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Nabywcą termin i koszt dostawy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w przypadku dokonania rejestracji, składania zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług oraz innych celów określonych w niniejszym Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zamówienia lub rejestracji uniemożliwia dokonanie rejestracji i oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

5. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie związanym z realizacją Umowy - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze rejestracje za pomocą konta Allegro, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy Grupie Allegro.

 

IX. USŁUGI NIEODPŁATNE

 

1. Użytkownik może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące nabytego towaru lub usługi, realizacji Umowy bądź działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie lub w formie elektronicznej na adresy mailowe wskazane w pkt II.1. i powinna zawierać co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,

b. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,

c. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

3. Szacowany czas trwania rozpatrywania reklamacji to 14 dni. Jeżeli Nabywca jest Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona , a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Użytkownik może także złożyć reklamację związaną z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub w związku z korzystaniem ze Sklepu. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub w formie elektronicznej drogą mailową ze wskazaniem opisu zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie rozpatrzy reklamacje udzielając odpowiedzi Użytkownikowi. Szacowany czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik, zgodnie ze swoim wyborem, zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Nabywca będący Konsumentem, który zawarł Umowę, przysługuje prawo do odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia zaczyna biec od momentu objęcia przez Nabywcę towaru w posiadanie.

2. Nabywca będący Konsumentem może wykonać prawo do odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia od odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone poprzez formularz, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w zakładce Reklamacje. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeśli Nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. W przypadku odstąpienia, na Sprzedawcy ciąży obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, obejmujące także tym koszt dostawy towaru. Sprzedawcy jednak przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, bez dodatkowych kosztów.

5. W sytuacji gdy Nabywca wybierze sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Nabywcy związanych z tym sposobem dostawy.

6. Nabywca ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli Nabywca skorzysta z możliwości przesłania oświadczenia drogą mailową, Sprzedawca prześle Nabywcy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).Nabywca ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, szacowana maksymalnej wysokość kosztów wynosi tyle ile wartość ich dostawy danego Towaru do Nabywcy (informację o kosztach dostawy wybranego towaru zostały szczegółowo przekazane wraz z potwierdzeniem zamówienia).

7. Nabywca ponosi odpowiedzialność względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zwykły zarząd w stosunku do charakteru, cech oraz funkcjonalności towaru.

8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Nabywcę o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu Internetowego.

9. Nabywca ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, w przypadku jeżeli na wyraźne żądanie Nabywcy wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa w pkt X ust. 1 powyżej.

10. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego Konsumentem nie jest możliwe:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie

g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. zawartej w drodze aukcji publicznej;

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

XI. USŁUGI NIEODPŁATNE

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a. newsletter;

b. prowadzenie konta Użytkownika;

c. zamieszczanie opinii i ocen.

2. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma potwierdzenie na e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter. Użytkownik może dodatkowo podczas rejestracji lub dokonywania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi newsletter.

3. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji. Każdy newsletter kierowany do Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej newsletter.

4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter.

5. Usługa prowadzenie konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w Sklepu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

6. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta może ono zostać usunięte do 30 dni dni od zgłoszenia żądania.

7. Usługa zamieszczanie opinii i ocen polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Użytkownikom posiadającym konto publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności towarów. Rezygnacja z usługi zamieszczanie opinii i ocen możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika.

8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów, na żądanie uprawnionych organów publicznych, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, tj. przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika drogą mailową o zablokowaniu dostępu do wskazanych usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI

 

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Użytkownik oświadcza, że:

a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa XI, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w XI, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w XI, treści o charakterze reklamowym

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z XIII Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w XI, treści które mogłyby:

a. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

b. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

c. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z XIII Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w XI, a które naruszają pkt XII ust. 5. powyżej. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Sklepu Internetowego. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie działalności prowadzonego Sklepu, w szczególności publikację treści na stronie Sklepu Internetowego oraz na oficjalnym fanpage'u Sklepu Internetowego prowadzonego na społecznościom serwisie internetowym facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/trampolinowo/

XIII. ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

 

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

XIV. PRZERWY TECHNICZNE

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego spowodowany siłą wyższą.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Nabywców będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Nabywcy będącego Przedsiębiorcą.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących środków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez prezesów właściwych sądów okręgowych.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XV.5 Regulaminu.

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

5. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.

6. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie X.11 Regulaminu.

7. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

 

GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru, jego dystrybutora bądź importera. Warunki gwarancyjne są dostarczane Nabywcy wraz z towarem.

2.. Informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym w stosunku do towarów objętych gwarancją..

 

GWARANCJA SPRZEDAWCY W ZAKRESIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Gwarancji udzielamy na 12 miesięcy od daty sprzedaży.
Obejmuje ona usterki instalacji elektrycznej.
Gwarancja nie obejmuje akumulatorów oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku użytkowania takich jak pęknięcia, rysy.

 

Szybka dostawa
Od zamówienia 24 h
Obsługa klienta
Od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 15:30
Bezpieczna płatność
jest naszym priorytetem
Oferty specjalne
Rabaty do 50%
Zweryfikowana firma
Ponad 10 lat na rynku
Zadowoleni klienci
300 000+ zamówień
Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta?Zarejestruj się teraz.